Đăng ký      Đăng nhập  
 
ĐOÀN THỂ XÃ HÔI
 
Newsletter
1
 
 
Trang chủ Đoàn thể xã hôi Cơ cấu Đảng, đoàn thể

TỔ CHỨC ĐẢNG, CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG CÔNG TY

 

Công ty có Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Công ty. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể động theo quy chế phối hợp:

 

I.  Đảng bộ Công ty:

 

* Cơ cấu:

 

Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng được thành lập theo Quyết định số 306-QĐ/TU, ngày 17/12/2007 trực thuộc Thành Uỷ Thái Nguyên.

 

Đảng bộ có 6 Chi bộ trực thuộc gồm:

 

1.     Chi bộ phòng Tổ chức – Hành Chính;

2.     Chi bộ phòng Kinh doanh;

3.     Chi bộ phòng Tài chính - Kế toán;

4.     Chi bộ Xí nghiệp vận tải;

5.     Chi bộ Công ty Phát hành sách;

6.     Chi bộ nhà máy thép Thái Hưng.

 

 

* Hoạt động:

 

1.  Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng:

-      Căn cứ vào Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty, cấp uỷ thông qua cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên trong Ban lãnh đạo của Công ty để nắm tình hình, chủ động tham gia với Ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng nghị quyết về chiến lược đầu tư, phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty.

-      Lãnh đạo đảng viên, quần chúng lao động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ được giao theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

-      Phối hợp với lãnh đạo Công ty thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế, quy định của Công ty.

 

2.  Lãnh đạo công tác tư tưởng:

-      Tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Công ty hiểu và tự giác chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

-      Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Công ty rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, phát huy tính chủ động sáng tạo trong lao động.

 

3.  Lãnh đạo các đoàn thể trong Công ty:

-      Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Công ty vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi đoàn thể.

-      Lãnh đạo Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tốt các nghị quyết, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giải quyết các phát sinh về quan hệ lao động trong quá trình lao động (nếu có).

 

4. Công tác tổ chức, cán bộ:

-      Đề xuất với lãnh đạo Công ty trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và lãnh đạo đảng viên, người lao động không ngừng học tập nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

-      Chủ động tham gia ý kiến với lãnh đạo Công ty về chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách cán bộ.

-      Chủ động giới thiệu cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đưa vào quy hoạch, tham gia bộ máy lãnh đạo, quản lý Công ty.

-      Xây dựng cấp uỷ và đội ngũ cán bộ đoàn thể trong Công ty có đủ phẩm chất, năng lực gương mẫu, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

 

5. Xây dựng tổ chức đảng:

-      Đề ra chủ trương xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cáo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

-      Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

-      Phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ đảng và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

-      Thường xuyên chăm lo công tác tuyên truyền, phát triển đảng viên.

-      Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

-      Xây dựng cấp uỷ có đủ phẩm chất, năng lực, gương mẫu, hoạt động có hiệu quả, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ trong Công ty.

 

II. Công đoàn cơ sở Công ty:

 

* Cơ cấu:

 

Công đoàn cơ sở Công ty được thành lập năm 1998 trực thuộc LĐLĐ thành phố Thái Nguyên. Công đoàn cơ sở có 09 tổ công đoàn và 01 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc gồm:

 

1.     Tổ công đoàn phòng Tổ chức – Hành chính

2.     Tổ công đoàn phòng Kinh doanh

3.     Tổ công đoàn phòng Tài chính – Kế toán

4.     Tổ công đoàn Xí nghiệp Vận tải

5.     Tổ Công đoàn Công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội

6.     Tổ Công đoàn chi nhánh Quảng Ninh

7.     Tổ Công đoàn Công ty TNHH thương mại Thái Hưng

8.     Tổ Công đoàn Công ty cổ phần Phát hành sách.

9.     Tổ Công đoàn Công ty cổ phần Khách sạn Cao Bắc

10.  Công đoàn cơ sở thành viên Nhà máy thép Thái Hưng.

 

* Hoạt động:

 

1.  Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động:

-      Công đoàn cùng Ban lãnh đạo Công ty tìm và tạo việc làm ổn định, tạo những điều kiện làm việc cho người lao động trong Công ty.

-      Công đoàn tham gia xây dựng các nội quy, quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động trong Công ty.

-      Công đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách tại Công ty.

-      Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

  

2.  Tham gia quản lý:

-      Tham gia phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh, các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu.

-      Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, chính sách của Công ty. Tham gia xây dựng định mức lao động. Tham gia thực hiện các chính sách về ATVSLĐ-PCCN, BHXH, BHYT

-      Tham gia tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua

-      Tham gia giải quyết các tranh chấp lao động (nếu có).

  

3. Tuyên truyền giáo dục, xây dựng công đoàn vững mạnh và phát triển đoàn viên Công đoàn:

-      Tuyên truyền giáo dục truyền thống Công ty. Giáo dục truyền thống tổ chức công đoàn.

-      Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm công dân của mỗi người lao động trong Công ty.

-      Tuyên truyền giáo dục chính sách pháp luật. Giáo dục quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.

-      Tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp.

-      Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và phát triển đoàn viên Công đoàn.

 

 Công đoàn cơ sở Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 02 cờ thi đua xuất sắc; được LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng nhiều bằng khen và Cờ thi đua. 

 

III.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty:

 

* Cơ cấu:         

 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty được thành lập năm 2004 trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Đoàn thanh niên có 9 Chi đoàn trực thuộc gồm:

 

1.     Chi đoàn Phòng Tổ chức – Hành chính;

2.     Chi đoàn Phòng Kinh doanh;

3.     Chi đoàn Phòng Kế toán;

4.     Chi đoàn Xí nghiệp Vận tải;

5.     Chi đoàn Công ty cổ phần Phát hành sách;

6.     Chi đoàn Công ty cổ phần Khách sạn Cao Bắc;

7.     Chi đoàn Công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội;

8.     Chi đoàn Công ty TNHH thương mại Thái Hưng Hưng Yên;

9.     Chi đoàn nhà máy thép Thái Hưng.

  

* Hoạt động:

 

Trong những năm qua, Đoàn thanh niên Công ty đã luôn xung kích trong các hoạt động của Công ty với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Trong hoạt động đã làm tốt các nhiệm vụ sau:

 

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

-      Giáo dục truyền thống quê hương đất nước; truyền thống đoàn thanh niên; truyền thống Công ty đến đoàn viên thanh niên;

-      Giáo dục đoàn viên, thanh niên hiểu và tuân thủ pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế, quy định của Công ty;

 

2. Phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc:

-      Phong trào thanh niên xung kích lao động sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng Công ty ngày càng phát triển;

-      Phong trào đoàn viên thanh niên giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại Công ty;

-      Phong trào đoàn viên thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng;

-      Phong trào đoàn thanh niên tham gia học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ;

-      Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

 

3. Công tác xây dựng tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng tổ chức đảng:

- Công tác xây dựng tổ chức đoàn;

- Công tác đoàn tham gia xây dựng đảng, chính quyền.

 

4. Công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng:

-      Tổ chức các hoạt động nhân dịp hè cho thanh, thiếu nhi;

-      Tổ chức vui tết thiếu nhi, tết Trung thu;

-      Tổ chức gặp mặt, tuyên dương, tặng quà con của cán bộ, công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập.

 

5. Công tác văn phòng nội vụ của đoàn.

 

Đoàn TN Công ty được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng 03 Bằng khen. Được Tỉnh đoàn tặng nhiều cờ và Bằng khen.

 

 IV. Hội Cựu chiến binh Công ty:

 

-      Hội CCB Công ty được thành lập năm 2004 trực thuộc Hội CCB Thành phố Thái Nguyên với 30 hội viên đang tham gia sinh hoạt. Hội CCB đã làm tốt nhiệm vụ của mình và đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen; được Tỉnh Hội và Thành Hội tặng nhiều Bằng khen.