Đơn vị thành viên
Phát hành sách
Lâm Sản
Cao Bắc Hotel
Cốp pha thép
CN Quảng Ninh
MTV Thái Hưng Hà Nội
VPĐ Thai Hung
Thái Hưng Hưng Yên
XN Vận tải
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
Địa chỉ: Tổ 14 P.Gia Sàng - TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: (0208) 3855 276/ 3759 988 | Fax :(0208) 3858 404.
Email: info.tn@thaihung.com.vn | Website: www.thaihung.com.vn